“Hýübert Hamfri adyndaky stipendiýa” maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy 2024-2025-nji okuw ýyly üçin “Hýübert Hamfri
adyndaky stipendiýa” maksatnamasyna açyk bäsleşik yglan edýär. Bu maksatnama
jemgyýetçilik pudagynda üstünlikli işläp ýören orta derejeli hünärmenlere alymlyk
derejesini hödürlemezden, 10 aýyň dowamynda ABŞ-da okuw we hunär işini aşakda
görkezilen ugurlar boýunça ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär:
Durnukly ösüş
 Tebigy baýlyklar/Daşky gurşaw syýasaty/Klimatyň üýtgemegi
 Şäher ýerlerini we sebiti meýilnamaşdyrmak işi
Demokratik institutlary gurmak
 Aragatnaşyk we žurnalistika
 Kanun we adam hukuklary
 Döwlet syýasatynyň derňewi we döwleti dolandyrmak
 Adam söwdasy bilen baglanşykly syýasat we adam söwdasynyň öňüni almak
 Tehnologiýalar barada syýasat we dolandyryş
 Kadrlary (işgärleri) dolandyrmak
Bilim
 Bilim ulgamyny dolandyrmak, meýilleşdirmek we bilim syýasaty
 Daşary ýurt dili hökmünde iňlis dilini okatmak
Jemgyýetçilik saglygy
 Jemgyýetçilik saglygy syýasaty we dolandyryş
 AIW/AIDS keseline degişli syýasat we keseliň öňüni almak
 Ýokanç keseller
Dalaşgärlere bildirilýän talaplar:
 Dalaşgärler döwlet gullugyna ygrarlydygyny we hünär derejesini ýokarlandyrmak
mümkinçiligini görkezen ýolbaşçy wezipelerdäki orta derejeli hünärmenler bolmaly.
 Dalaşgärler özleriniň bu maksatnama gatnaşmaklarynyň zerurlygyny, şeýle hem
programmadan aljak amaly peýdalarynyň mümkinciligini görkezmelidirler. Olar talaba
laýyk gelýän tejribäni we başarnyklary, şeýle hem Hamfri stipendiýasy bolmadyk
ýagdaýynda alyp bolmajak bilimlerini bu meýilnama arkaly nähili usulda alyp
biljekdiklerini subut etmelidirler.
 2023-nji ýylyň awgust aýyndan öň azyndan bäş ýyl iş tejribesi. Bellik: Ýokary okuw
jaýyny gutarmazdan öň geçilen tejribe işi, mugallymçylyk we iş tejribesi hasaba
alynmaz.
 Dalaşgärler ýokary bilimli bolmalydyr.
 Iňlis dilinde ýazuw we gepleşik ukyplary suwara bolmaly, ýagny TOEFL synagy
boýunça azyndan 525 (kagyz usuly synagda) bal toplamaly. Pes ballara eýe bolan
güýçli dalaşgärler iňlis dilini intensiw usulda öwredilýän 8 ýa-da 16 hepdelik
meýilnamalaryna gatnaşdyrlyp bilerler.
*Bellik: Diňe gürrüňdeşlik tapgyryndan geçen dalaşgärler ABŞ-nyň Ilçihanasy
tarapyndan TOEFL/Duoliongo  synagyna hasaba alynarlar. Synaga özbaşdak hasaba
alynan we töleg geçiren dalaşgärleriň çykdajylary yzyna gaýtarlyp berilmez.
ABŞ-nyň ilçihanasynyň/USAID-iň ýerli işgärlerine we olaryň maşgala agzalaryna, şeýle
hem Amerikan geňeşlikleriniň we Amerikan burçlarynyň işgärlerine, ýokarda agzalan
guramalarda işleýän döwurleri ýa-da işden çykanlaryndan soň bir ýylyň dowamynda
meýilnama gatnaşmaga rugsat berilmez.
Talaplar:
 Ýokary okuw jaýy tarapyndan berlen diplom we degişli bolan bahalar;
 Dalaşgäriň hünär taýdan kämilligine güwä geçip biljek üç adamdan hödürnama,

 Doldurlan arza.
Üns beriň:
Ýüklenen resminamalaryň ählisiniň iňlis dilindäki resmi terjimesi bolmalydyr;
Resminamalar kagyz görnüşinde kabul edilmez.
Anketany internet arkaly şu ýerde tabşyryp
bilersiňiz:  https://apply.iie.org/huberthhumphrey
Anketalary tabşyrmagyň iň soňky güni: 2023-nji ýylyň 10-njy iýuly
Goşmaça maglumat üçin  AshgabatEducation@state.gov   elektron salgysy arkaly ýüz
tutup bilersiňiz
Biziň salgymyz:
ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümi,
Andalyp köçesiniň 70-nji jaýy,
Halkara işewürlik merkeziniň 3-nji gaty.
Tel.: (+99312) 473503; 473506; 473581; 473584
Faks: (+99312) 473529