Emeli Intellekt :MAGTYMGULY PYRAGY : TÜRKMEN BINASY